סגולה לפרנסה 1

כתוב בספר מדרש פינחס (קונטרס ו' אות מ"ג) לומר בכל יום: 
שלושה עשר עקרים.
וגם אגרת הרמב"ן שכתב הרמבן זצ"ל לבנו,
ושם כתב- כי באותו יום אשר יקרא האיגרת הנ"ל יענוהו מן השמים בכל מה שישאל (עין שם קנטרס ז אות לב).