סגולה לפרנסה 4

כתוב בספר באר מים חיים, בשם רב קדוש אחד ז"ל:
לספר בכל מוצאי שבת קודש איזה עובדה מרבנו הקדוש והטהור, מרן הבעל שם טוב, זכותו יגן עלינו,
והוא סגולה גדולה לפרנסה, בדוק ומנוסה.