סגולה לפרנסה

תפילה בזמנה היא סגולה לפרנסה טובה
(ספר דברים ערבים ח"ב דף קמג בשם רבנו הקדוש מהרי"א מזידיטשוב זי"ע וכי"א)