סגולה לזיכרון

כתוב בספר בארות המים ששמע מהרב הקדוש מהרש"ז ז"ל מויעליפיע, שאמר לאיש אחד בהתנצל לפניו כי אינו זוכר מה שלומד, ואמר לו שיעשה תשובה, והטעם לזה, כי אמרו זיכרונם לברכה (יומי פ"ו): גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, ואין שכחה לפני כיסא כבודך (ברכות ל"ב, ב) עד כאן לשונו. וכעין זה שמעתי מכבר בשם הרב הקדוש מרנא ורבנא, מהרי"ץ זי"ע מסטרעטין