סגולה לזיכרון

לכוון בראש חודש וביום טוב כשאומרים "יעלה ויבוא" בשלוש פעמים "זכרנו בו לטובה ופקדנו בו לברכה והושיענו בו לחיים טובים" לכוון בשלוש פעמים שם "א"ז ב"ו ג"ה" שמונה והוא טוב לזיכרון (ספר שפתי צדיקים פרשת תזריע)