הרהורים

אם חס ושלום יזדמן לאיזה אדם הסתכלות בעברה, או הרהור עברה
ויצר הרע בוער בקרבו, ינדור שייתן צדקה, וכך יחליש את יצר הרע