פרשת צו (תשע"ו)

חזרה לדף דברי תורה
                                                            פרשת צו
"זאת התורה לעולה ולמנחה ולחטאת ולאשם ולמלואים ולזבח השלמים"
מה כוחה של תורה?
הגמרא אומרת: כל העוסק בתורה לא צריך עולה, ולא מנחה ולא חטאת ולא אשם ולא מילואים. ואור החיים הקדוש פירש שעל ידי לימוד התורה מוציא מס"מ (השטן), בולעו מפיו, מפוצצו וממחה כוחו עד אשר יקיא. וזה מאמר חז"ל- אם פגע בך מנוול זה- משכהו לבית המדרש.
אם אבן הוא- נימוח, אם ברזל הוא- מתפוצץ.
ומה שכתוב בפסוק "זאת התורה לעולה", פירושו- שבאמצעות לימוד תורה תתעלה השכינה וכו'. "ולזבח השלמים", ששאדם עוסק בתורה הוא זובח ושוחט את יצר הרע שלו. וכו מה שכתוב "כי זבח לה' בבצרה", שבאותו יום ישחטו את השטן, וזה יהיה באמצעות עסק התורה. כי בזכות התורה שעוסקים תלמידי הכחמים בעולם הזה- יהיה הדבר. ולזה רמזו חז"ל בדבריהם כי השחיטה הזו תהיה על זה הדרך: הקב"ה מצד אחד, וכל הצדיקים תופסין הסכין מצד אחר ולזבוח זבח ההוא כי בכוחם היה המושג.
מעשה בשודד שיום אחד החליט שהוא רוצה להתחתן. נפגש עם אשה צעירה, והיא אמרה לו שהיא מוכנה להתחתן איתו בתנאי שהוא יחזור בתשובה כולל שמירת שבת, תפילות, צומות וכו'. אמר לה האיש "מה פתאום שאחזור בתשובה, זה הרי יותר מידי קשה" והלך לדרכו.
ביקש מהשדכן להיפג עם אישה אחרת, ובפגישה אמרה לו האישה "אין שום בעיה, אני מוכנה להינשא לך, אבל יש לי תאני קטן, שמתוך 24 השעות שלך ביממה תקדיש שעה אחת ללימוד תורה.
האיש אכן הסכים ועמד במילתו, והחל לבוא לשיעור כל יום. האישה בינתיים יושבת בעזת הנשים ורואה איך הרב מסביר על השבת ועל התפילין. תוך כמה ימים ושבועות כבר עשה לימוד התורה את כל השינויים, עד שביום חופתו כבר עשה תשובה גמורה. וזה הכוח שיש בתורה, שהיא המפתח להכל. לכן בתפילת שמונה עשרה כשאומרים "השיבנו אינו לתורתך", לאורה היה צריך לומר "השיבנו לתשובתך", אלה אומר מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל שעל ידי לימוד התורה זוכים לעשות תשובה שעומד לעד.