פרשת ויקרא

חזרה לדף דברי תורה
פרשת ויקרא

במדרש תנחומא מובאים שלושה טעמים מדוע מביאים קורבנות דווקא מהבהמות בקר וצאן ואין מביאים מן החיות כגון צבי יחמור ראם וכו'?
הטעם הראשון הוא שהקב"ה לא הטריח את האדם לצאת אל היערות ולרדוף אחר צבי ויחמור אלא אמר לו הבה לי מן המוכן אצלך בבית
מן הבקר ומן הכבשים ומן העיזים.

הטעם השני לחיה יש גאווה ורעות רוח וזה משום שלא סבלה עול מימיה שהרי היא מהלכת בקומה זקופה ואין לה שפלות הרוח כמו
הבהמה וה' יתברך שונא בעלי גאווה  ואין חפץ מהם קרבן.
הטעם השלישי הבהמה תמיד נרדפת על ידי בעליה וה' יתברך יבקש את הנרדף לכן חפץ דווקא מהם שיעלו קרבן.
הנה הרמב"ן ז"ל כתב לנו בטעמי הקורבנות ואמר הרב במורה הנבוכים (ג מו) כי טעם הקרבנות, בעבור שהמצרים והכשדים, אשר היו
ישראל גרים ותושבים בארצם מעולם, היו עובדים לבקר ולצאן, כי המצרים עובדים לטלה והכשדים עובדים לשדים אשר יראו להם
בדמות שעירים, ואנשי הודו עד היום לא ישחטו בקר לעולם. בעבור כן צוה לשחוט אלה השלשה מינין לשם הנכבד כדי שיודע כי הדבר שהיו חושבים כי הם בתכלית העבירה הוא אשר יקריבו לבורא, ובו יתכפרו העונות. כי כן יתרפאו האמונות הרעות שהם מדוי הנפש, כי כל
מדוה וכל חולי לא יתרפא כי אם בהפכו. אלה דבריו ובהם האריך {ועיין שם באריכות דבריו}.
 
ועוד כתב ויותר ראוי לשמוע הטעם שאומרים בהם, כי בעבור שמעשי בני אדם נגמרים במחשבה ובדבור ובמעשה, צוה השם כי
כאשר יחטא יביא קרבן, יסמוך ידיו עליו כנגד המעשה, ויתודה בפיו כנגד הדבור, וישרוף באש הקרב והכליות שהם כלי המחשבה והתאוה, והכרעים כנגד ידיו ורגליו של אדם העושים כל מלאכתו, ויזרוק הדם על המזבח כנגד דמו בנפשו, כדי שיחשוב אדם בעשותו כל אלה כי
חטא לאלהיו בגופו ובנפשו, וראוי לו שישפך דמו וישרף גופו לולא חסד הבורא שלקח ממנו תמורה וכפר הקרבן הזה שיהא דמו תחת דמו, נפש תחת נפש, וראשי אברי הקרבן כנגד ראשי אבריו, והמנות להחיות בהן מורי התורה שיתפללו עליו. וקרבן התמיד, בעבור שלא ינצלו
הרבים מחטוא תמיד. ואלה דברים מתקבלים מושכים את הלב כדברי אגדה:
 
לפי זה ברור למה ציווה ה' יתברך להביא דווקא מהבהמות לרמז לחוטא את ג' הטעמים שכתבנו לעיל האחד שעניין התשובה קל בפיך ובלבבך לעשותו וא"צ לילך ביערות ובפרדסים לרודפו השני שידע האדם שמתעב ה' יתברך כל גבה לב ולא נרצית תשובתו אם מחזיק בגאוותו והשלישי שככל שהוא דך ונכלם ונרדף הוא מרוצה וחשוב לפני ה' יתברך. יהי רצון שנשוב בתשובה שלימה אמן.