היו שותפים בעשיית חסד
סיפורים מופלאים
"זכר למחצית השקל"
התורה אומרת "זה יתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל בשקל הקודש" (שמות ל, יג). ואין שני בני אדם יכולים להביא מטבע של שקל אחד, אלה כל אחד צריך לתת חצי שקל. וגם כיום, טוב לתת ערך של חצי שקל דהיינו מחיר עשרה גרם כסף טהור עם מע"מ. שהוא שקלים. וכתוב "העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל". וכל זה כדי שהעשיר לא יתגאה על העני. וכן כדי שתהיה הרגשה טובה לעני שהקרבנות קרבים באותה מידה של השקעה של העשיר או העני. ואומר האשליך הקדוש, חצי שקל ועוד חצי שקל זה מראה סימן לאחדות של עם ישראל